වසර 20 කට වැඩි OEM සහ ODM සේවා පළපුරුද්ද.

සාහිත්‍යය

butterfly-valve-catalogue-page

සමනල කපාට නාමාවලිය 2019

DBB Ball Valve page

ද්විත්ව බ්ලොක් සහ බ්ලීඩ් බෝල් කපාටය

double-eccentric-butterfly-page

ද්විත්ව විකේන්ද්රික සමනල කපාට -2019

Floating ball valves page

පාවෙන බෝල වෑල්ව

Full welded Ball Valves page

සම්පූර්ණ වෑල්ඩින් බෝල වෑල්ව

Metal Seated Ball Valve page

ලෝහ ආසන බෝල කපාටය

Top Entry Ball Valve page

ඉහළ පිවිසුම් බෝල කපාටය

Trunnion Mounted Ball Valve page

ටෘනියන් සවිකර ඇති බෝල කපාටය